اقامتگاه‌های سامانه خدمات رفاهی دانشگاه اصفهان

اقامتگاه‌ها

دوره‌های در دسترس

اقامتگاه‌/اتاق تاریخ هزینه
قم (دانشگاه معارف اسلامی) / سوئیت ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ - به مدت ۱ شب ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت درخواست
بوشهر (دانشگاه خلیج فارس) / اتاق ۵۰۰۳ ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ - به مدت ۱ شب ۰ ریال ثبت درخواست
تهران (دفتر مرکزی دانشگاه اصفهان) / رزرو تخت در واحد برادران ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ - به مدت ۱ شب ۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت درخواست
شيراز (مهمانسراي دانشگاه صنعتي) / سوئيت ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ - به مدت ۱ شب ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت درخواست
بندرعباس (دانشگاه بندرعباس) / واحد ۱ ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ - به مدت ۱ شب ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت درخواست
تهران (دفتر مرکزی دانشگاه اصفهان) / رزرو تخت در واحد خواهران ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ - به مدت ۱ شب ۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت درخواست
قم (دانشگاه معارف اسلامی) / سوئیت ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ - به مدت ۱ شب ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت درخواست
شيراز (مهمانسراي دانشگاه صنعتي) / سوئيت ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ - به مدت ۱ شب ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت درخواست
تهران (دفتر مرکزی دانشگاه اصفهان) / رزرو تخت در واحد خواهران ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ - به مدت ۱ شب ۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت درخواست
تهران (دفتر مرکزی دانشگاه اصفهان) / رزرو تخت در واحد برادران ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ - به مدت ۱ شب ۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت درخواست
بندرعباس (دانشگاه بندرعباس) / واحد ۱ ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ - به مدت ۱ شب ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت درخواست
بوشهر (دانشگاه خلیج فارس) / اتاق ۵۰۰۳ ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ - به مدت ۱ شب ۰ ریال ثبت درخواست