اقامتگاه‌های سامانه خدمات رفاهی دانشگاه اصفهان

اقامتگاه‌ها

دوره‌های در دسترس

اقامتگاه‌/اتاق تاریخ هزینه
مشهد مقدس (هتل میعاد دانشگاه اصفهان) / واحد ۱ خواب ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ - به مدت ۱ شب ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال رزرو و پرداخت آنلاین
مشهد مقدس (هتل میعاد دانشگاه اصفهان) / واحد ۲ خواب ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ - به مدت ۱ شب ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال رزرو و پرداخت آنلاین
مشهد مقدس (هتل میعاد دانشگاه اصفهان) / واحد ۲ خواب ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ - به مدت ۱ شب ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال رزرو و پرداخت آنلاین
مشهد مقدس (هتل میعاد دانشگاه اصفهان) / واحد ۲ خواب ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ - به مدت ۱ شب ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال رزرو و پرداخت آنلاین
مشهد مقدس (هتل میعاد دانشگاه اصفهان) / واحد ۱ خواب ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ - به مدت ۱ شب ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال رزرو و پرداخت آنلاین
همدان (دانشگاه بوعلی سینا) / اتاق ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ - به مدت ۱ شب ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال رزرو و پرداخت آنلاین
تهران (دفتر مرکزی دانشگاه اصفهان) / رزرو تخت در واحد برادران ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ - به مدت ۱ شب ۹۰۰,۰۰۰ ریال رزرو و پرداخت آنلاین
بوشهر (دانشگاه خلیج فارس) / واحد دوخواب ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ - به مدت ۱ شب ۰ ریال رزرو و پرداخت آنلاین
بابلسر (دانشگاه علم و صنعت ایران) / سوئیت یک خواب ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ - به مدت ۱ شب ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال رزرو و پرداخت آنلاین
مشهد مقدس (هتل میعاد دانشگاه اصفهان) / واحد دو خواب ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ - به مدت ۱ شب ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال رزرو و پرداخت آنلاین
مشهد مقدس (هتل میعاد دانشگاه اصفهان) / واحد ۲ خواب ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ - به مدت ۱ شب ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال رزرو و پرداخت آنلاین
مشهد مقدس (هتل میعاد دانشگاه اصفهان) / واحد ۱ خواب ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ - به مدت ۱ شب ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال رزرو و پرداخت آنلاین